PLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje

I. SPLOŠNA DOLOČILA »

The Ocean of Love, Turistične storitve, Tadeja Borštnar s.p. (v nadaljevanju The Ocean of Love) prodaja paketna potovanja, pri katerih nastopa kot organizator potovanja, potovalne storitve drugih ponudnikov in paketna potovanja drugih organizatorjev potovanj, kjer je v vlogi pooblaščenega prodajalca. 

 Določila  iz Splošnih pogojev in rubrike „Ne prezrite“ veljajo ne glede na to, ali The Ocean of Love  nastopa v vlogi organizatorja potovanja ali pooblaščenega prodajalca. 

 Za paketna potovanja drugih organizatorjev potovanj in za potovalne storitve drugih ponudnikov veljajo njihovi splošni pogoji, ki so razvidni tudi iz njihovih cenikov oz. programov. Ime odgovornega organizatorja je razvidno iz katalogov in programov potovanj ter je navedeno na pogodbi/prijavnici oz. na potrdilu o potovanju. V primeru, ko potniku pred sklenitvijo pogodbe iz objektivnih razlogov ne bi bili dostopni splošni pogoji drugega organizatorja potovanj v celoti, veljajo tudi za ta potovanja določila 2. dela teh splošnih pogojev, razen v delu, ki ureja pravice in obveznosti, ki so urejene s potniku dostopnim delom splošnih pogojev drugega organizatorja potovanj. 

 Sestavni del pogodbe o potovanju so tudi program potovanja in cenik organizatorja s splošnimi pogoji organizatorja potovanja.

II. PRIJAVA »
Potnikov sprejem ponudbe agencije je zavezujoč tako glede njega samega kot glede ostalih udeležencev, v korist katerih sklepa pogodbo (v nadaljevanju sopotnik). Sopotnik je v vsakem primeru tretji iz pogodbe v korist tretjega, ki jo ureja Obligacijski zakonik, svoja upravičenja iz pogodbe pa uresničuje izključno preko potnika, ki je z agencijo sklenil pogodbo. 

 Potnik se je dolžan pred sprejemom ponudbe skrbno seznaniti z vsemi njenimi elementi in z vsemi opozorili, ki mu jih posreduje The Ocean of Love, drugi ponudnik potovalnih storitev oz. drugi organizator paketnega potovanja. Za zavezujoč sprejem ponudbe agencije se poleg izrecne pisne prijave oz. podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki po telefonu ali internetu, ki vsebuje ime in priimek potnika ter podatke o njegovem rojstvu in prebivališču oz. imena in priimke sopotnikov. 

 Upoštevaje dejstvo, da so ti splošni pogoji, navodila za potovanje in določila posebnih pogojev oz. ponudbe objavljeni na spletni strani The Ocean of Love, šteje, da je potnik v primeru telefonskega ali internetnega sprejema ponudbe The Ocean of Love sprejel določila teh Splošnih pogojev, posebnih pogojev in ponudbe tisti trenutek, ko je telefonsko ali po spletu naročil turistični aranžma oz. potovanje. Glede na njegovo obvezo iz druge alineje te točke tudi šteje, da je The Ocean of Love potniku na pravi način pravočasno posredovala vsa predpisana opozorila. 

Pogodba šteje za sklenjeno v primeru telefonske ali internetne prodaje z dnem, ko The Ocean of Love pošlje pisno potrditev potnikovega sprejema ponudbe potniku, pri čemer je The Ocean of Love dolžna potniku ob potrditvi izdati oz. posredovati potrdilo o potovanju. 

Pogodbo o paketnem potovanju pošlje The Ocean of Love po elektronski pošti, takoj ko potnik potrdi ponubdo, katera je objavljena na spletni strani: www.theoceanoflove.net Pogodba je vezana na ponudbo, kjer so opisane vse storitve, ki si vključene v ceno paketa turističnega poslovanja. 

Na spletni strani je objavljen tudi obrazec standardnih informacij o paketnem zavarovanju. Ob potnikovi potrditvi ponudbe, se mu po mailu pošlje tudi ta obrazec. 

III. PRIJAVNINA IN VARŠČINA »

The Ocean of Love za svoje storitve zaračunava naročniku standardne rezervacijske stroške in stroške za sestavo ponudbe pri prodaji turističnih aranžmajev v višini 15 EUR na rezervacijo. V primeru, da potnik ponudbe ne sprejme, se strošek rezervacije ne vrača.
Potnik lahko odstopi od prijave na potovanje v roku 14 dni od prijave, brez posebnih razlogov.

IV. PLAČILO »
V primeru potnikovega telefonskega ali internetnega sprejema ponudbe The Ocean of Love, je njegovo takojšnje plačilo 30% skupnega zneska potovanja pogoj za rezervacijo potovalne storitve, razen v kolikor z The Ocean of Love ni dogovorjen drugačen plačilni rok, ki je v vsakem primeru bistvena sestavina pogodbe o potovanju. V primeru, ko potnik ne plača v tem roku, šteje, da je pogodba razvezana po samem zakonu.

V primeru drugih načinov sprejema ponudbe The Ocean of Love potnik plača, v kolikor z agencijo ni dogovorjeno drugače, 30 % pogodbene vrednosti ob prijavi, preostalih 70 % te pa najkasneje 21 dni pred dnem pričetka potovanja.

Ob rezervaciji na poizvedbo (RQ-request) potnik plača varščino v višini, ki je odvisna od lestvice stroškov odpovedi organizatorja potovanja oz. ponudnikov potovalnih storitev ter predvidenega datuma odhoda. Potnik po mailu pisno potrdi svojo udeležbo na izbranem potovanju in izpolni poslano prijavnico. V kolikor organizator potovanja oz. ponudnik potovalnih storitev takšno rezervacijo na poizvedbo potrdi, šteje pogodba za sklenjeno s trenutkom potnikovega pisnega potrdila po emailu in na ta način postane vse, kar je navedeno v teh pogojih oz. pogojih odgovornega organizatorja, pravna obveznost tako za potnika kot za organizatorja.

Posebni akcijski darilni boni in akcijske ponudbe, ki jih The Ocean of Love podarja ali nudi, se upoštevajo le ob nakupu novih potovalnih storitev in jih ni mogoče unovčiti za poravnavo obveznosti po že sklenjenih pogodbah.

V. PRIPRAVA PONUDBE PO MERI, PRIJAVNINA, CENE IN POMOČ PRI PRIDOBITVI VIZUMOV OZIROMA REGISTRACIJI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA POTOVANJE »

Ob pripravi ponudbe po meri The Ocean of Love obračuna strošek priprave ponudbe po meri v višini 50 € na ponudbo za potovanje do 14 dni, oziroma 100 € za potovanje 15 dni ali dlje.

Ob sklenitvi pogodbe The Ocean of Love obračuna prijavnino v višini 15 € na osebo.

Naknadne spremembe (imen, števila potnikov, terminov, nastanitve in podobno), če so sploh še možne, The Ocean of Love zaračunava po ceniku organizatorja oz. ponudnikov potovalnih storitev z dodatkom svojih stroškov 20 € po potniku na spremembo.

Kadar organizator v programu objavi več cen za različno število udeležencev, je potnik dolžan plačati kupnino glede na končno število udeležencev. Če se mu ob prijavi obračuna nižja cena in število potnikov po programu za to ceno ni doseženo, je potnik dolžan na poziv organizatorja potovanja najkasneje do dne pred pričetkom potovanja doplačati v programu navedeno razliko. V primeru, ko se potniku ob prijavi obračuna višja cena, pa končno število potnikov po programu preseže vplačani cenovni razred, je The Ocean of Love dolžna potniku vrniti v programu navedeno razliko najkasneje v 3 delovnih dneh po prejemu organizatorjevega poročila o končnem številu udeleženih potnikov, če pa je sama organizator, je to dolžna storiti do dne potovanja.

Potnik lahko za pomoč pri pridobitvi vizumov ali elektronski registraciji za izdajo dovoljenja za potovanje za vstop v tujo državo zaprosi tudi The Ocean of Love. V primeru sprejema takega naročila The Ocean of Love zaračunava posredovanje pri izdelavi vizumov ali elektronski registraciji za izdajo dovoljenja za potovanje. Višina stroškov posredovanja pri pridobitvi vizuma, njegove izdaje in ostalih stroškov v zvezi s tem, ali pri elektronski registraciji za izdajo dovoljenja za potovanje, je odvisna od države, v katero se potuje. Strošek posredovanja znaša 25 € na vizum in ne vključuje stroškov izdelave vizuma oziroma 25 € na elektronsko registracijo za izdajo dovoljenja za potovanje in ne vključuje stroškov elektronske registracije za izdajo dovoljenja za potovanje. Za zamudo pri izdaji ali pošiljanju vizumov s strani konzularnih služb, za izgubo pošte z dokumenti potnika, ki služijo za pridobitev vizumov, za negativno rešitev vizuma ali drugih dogodkov zunaj sfere The Ocean of Love, zaradi katerih potnik potovalnih dokumentov ali vizumov ne bi prejel ali jih ne bi prejel pravočasno, The Ocean of Love ne odgovarja. Stroškov pridobitve vizumov iz te alineje The Ocean of Love potniku ne vrača, četudi ta zaradi v prejšnjem stavku navedenih zapletov s pridobitvijo vizumov potovanja ne začne ali ga ne konča v skladu s programom.

VI. ARANŽMAJI, KJER THE OCEAN OF LOVE NI ORGANIZATOR POTOVANJA »
V primeru, da The Ocean of Love ni organizator potovanja, nastopa v vlogi prodajalca. V teh primerih podaja prejete informacije od organizatorja potovanja potniku in mu pomaga pri prijavi na potovanje. Pogoji prijave, plačila in morebitne odpovedi potovanja so v skladu z veljavnimi pogoji organizatorja potovanja. Na dokumentu in ponudbi The Ocean of Love mora biti naveden organizator potovanja. Šteje se, da The Ocean of Love prodaja tovrstne aranžmaje v tujem imenu in za tuj račun. Morebitno reklamacijo ureja potnik z The Ocean of Love, ta pa naprej urejuje z organizatorjem potovanja.
VII. CENIK ZA POSREDOVANJE PRI PRODAJI LETALSKIH VOZOVNIC »

Strošek posredovanja je odvisen od vrste letalske vozovnice, cenik storitev za izdano vozovnico je naslednji:

– vozovnice znotraj Evrope
– ekonomski razred
– nizkocenovni prevoznik, enosmerna vozovnica: 20 €
– nizkocenovni prevoznik, povratna vozovnica: 40 €

– enosmerna vozovnica, do 2 segmenta: 40 €
– enosmerna vozovnica, 3 in več segmentov: 60 €

– povratna vozovnica, do 2 segmenta: 40 €
– povratna vozovnica, 3 in več segmentov: 60 €

– poslovni razred
– enosmerna vozovnica, do 2 segmenta: 60 €
– enosmerna vozovnica, 3 in več segmentov: 80 €
– povratna vozovnica, 2 in več segmentov: 80 €

– medcelinske vozovnice
– ekonomski razred
– enosmerna vozovnica, do 3 segmente: 30 €
– enosmerna vozovnica, 4 ali več segmentov: 50 €
– povratna vozovnica, 4 ali več segmentov: 60 €

– ekonomski premium razred
– enosmerna vozovnica, do 3 segmente: 100 €
– enosmerna vozovnica, 4 ali več segmentov: 120 €
– povratna vozovnica, 2 ali več segmentov: 120 €

– poslovni razred
– enosmerna vozovnica, do 3 segmente: 75 €
– enosmerna vozovnica, 4 ali več segmentov: 100 €
– povratna vozovnica, 2 ali več segmentov: 150 €

– prvi razred
– enosmerna vozovnica, do 3 segmente: 150 €
– enosmerna vozovnica, 4 ali več segmentov: 200 €
– povratna vozovnica, 2 ali več segmentov: 300 €

– lokalni leti znotraj ene države/regije
– ekonomski razred: 20 € na posamezni segment
– poslovni razred: 40 € na posamezni segment

– rezervacija plačljivih sedežev: 10 € na rezervacijo plus strošek prevoznika
– sprememba rezervacije, imena, povračilo stroška vozovnice oz. ponovna izdaja:
20 € plus strošek prevoznika.

Strošek posredovanja pri prodaji letalske vozovnice vključuje rezervacijo brezplačnega sedeža, kadar je to mogoče, ter včlanitev potnika v program za zbiranje milj letalskega prevoznika.

Posebno določilo za nizkocenovne prevoznike: rezervacije v teh primerih izvedemo izključno na željo potnika in na potnikovo odgovornost; morebitna naknadna doplačila (tudi po povratku) in spremembe gredo v celoti v breme in na račun potnika.

VIII. DRUGE OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOST ORGANIZATORJA POTOVANJA »

Organizator potovanja odgovarja za izpolnitev pogodbe o paketnem potovanju, ne glede na to, ali vključene potovalne storitve izvaja sam ali jih izvaja drugo podjetje.

Če posamezna potovalna storitev ni izvedena v skladu s pogodbo o paketnem potovanju, organizator potovanja odpravi neskladnosti, razen če to ni mogoče, če bi to povzročilo nesorazmerne stroške, pri čemer se upošteva obseg neskladnosti in vrednost potovalnih storitev, pri katerih so se pojavile neskladnosti s pogodbo.

Če organizator potovanja v razumnem roku, ki ga določi potnik, ne odpravi neskladnosti, lahko potnik, razen v primerih iz prejšnjega odstavka, sam odpravi neskladnosti in zahteva povračilo nastalih stroškov. Potniku ni treba določiti razumnega roka za odpravo neskladnosti, če je neskladnost takšne narave, da jo je treba odpraviti takoj, ali če organizator potovanja neskladnosti noče odpraviti.

Kadar organizator potovanja po začetku turističnega paketa ugotovi, da ne more zagotoviti znatnega dela potovalnih storitev, kot je dogovorjeno s pogodbo o paketnem potovanju, vključno s povratkom, potniku brez plačila dodatnih stroškov za nadaljnjo izvedbo turističnega paketa ponudi ustrezne nadomestne potovalne storitve, ki so po možnosti enake ali višje kakovosti od dogovorjenih. Kadar je posledica predlaganih nadomestnih potovalnih storitev turistični paket nižje kakovosti, kot je naveden v pogodbi o paketnem potovanju, organizator potovanja ustrezno zniža ceno turističnega paketa.

Če zaradi neizogibnih in izrednih okoliščin ni mogoče zagotoviti povratka potnika, kot je dogovorjeno s pogodbo o paketnem potovanju, stroške potrebne nastanitve, ki je po možnosti enakovredne kategorije, kot je dogovorjena v pogodbi o paketnem potovanju, krije organizator potovanja za število nočitev, kot jih določajo zakon oz. posebni predpisi Evropske unije

IX. OSTALE POTNIKOVE PRAVICE »

Sklenitelj pogodbe o paketnem potovanju lahko kadarkoli odstopi od nje in se s tem odpove potovanju, opustitev koristi morebitnih sopotnikov iz nje posledično v celoti sodijo v njegovo sfero.

V primeru odpovedi potovanja potnika bremenijo stroški odpovedi; če gre za paketna potovanja drugih organizatorjev in z njihovimi splošnimi pogoji ni določeno drugače, v višini 100 % pogodbene vrednosti, če pa paketno potovanje organizira agencija, so ti določeni v 2. delu teh splošnih pogojev v poglavju POTNIKOVA ODPOVED POTOVANJA.

Potnik je upravičen od organizatorja potovanja zahtevati ustrezno pomoč pri svojih težavah med potovanjem, ki mu jo je ta dolžan nuditi brez nepotrebnega odlašanja z zagotavljanjem ustreznih informacij o zdravstvenih storitvah, lokalnih organih oblasti in o konzularni pomoči, s pomočjo pri zagotavljanju sredstev za komuniciranje na daljavo in pri iskanju nadomestnih potovalnih aranžmajev.

Če organizator potovanja neskladnosti, ki znatno vplivajo na izvedbo turističnega paketa, ne odpravi v razumnem roku, ki ga določi potnik, lahko potnik odstopi od pogodbe o paketnem potovanju, o tem je dolžan organizatorja potovanja obvestiti nemudoma.

Potnik lahko nadomestne potovalne storitve, ki mu jih ponudi organizator potovanja, ki po njegovem začetku ugotovi, da ne more zagotoviti znatnega dela potovalnih storitev, kot je dogovorjeno s pogodbo o paketnem potovanju, zavrne le, če niso primerljive z navedenimi v pogodbi o paketnem potovanju ali če je organizatorjeva ponudba znižanja cene neustrezna, soglasja o primernosti tega znižanja pa ni mogoče doseči.

Če posamezne potovalne storitve paketnega potovanja oz. povezanega potovalnega aranžmaja ne bi bile izvedene zaradi insolventnosti organizatorja paketnega potovanja oz. ponudnika, ki omogoča povezane potovalne aranžmaje, potnik zahteva njihovo zagotovitev od naslovnika, o katerem je obveščen z opozorilom pred sklenitvijo pogodbe. Če je tak organizator oz. ponudnik The Ocean of Love, se potniki v takem primeru obrnejo na Zavarovalnico Sava, Zagrebška cesta 83l, 2000 Maribor, pri kateri agencija zagotavlja to potnikovo varstvo. Odgovorna oseba na zavarovalnici je: Vlasta Rokavec, telefon : + 386 2 2332 329

X. OSTALE POTNIKOVE OBVEZNOSTI »
Potnik je dolžan pred sklenitvijo pogodbe podrobno preučiti organizatorjev program, ki mu je na voljo v elektronski obliki, in se v primeru opustitve te obveze ne more uspešno sklicevati na kakršnokoli informacijo, pridobljeno kjerkoli ali od kogarkoli, ki bi organizatorju nalagala širše ali drugačne obveznosti, kot izhajajo iz njegovega programa potovanja. V primeru, ko potniku pred sklenitvijo pogodbe organizatorjeve obveznosti iz programa ne bi bile v celoti jasne, se je glede tega pred sklenitvijo pogodbe dolžan obrniti neposredno nanj.

Potnik je dolžan The Ocean of Love pred sklenitvijo pogodbe posredovati svoje podatke oz. podatke njegovih sopotnikov tako, kot glasijo v njihovih osebnih dokumentih, ki jim omogočajo prestop meje, katere državljani so. V kolikor potnik oz. kateri od njegovih sopotnikov, ki potujejo v tujino, ni slovenski državljan, je dolžan potnik, ki sklepa pogodbo, to izrecno sporočiti agenciji pred sklenitvijo pogodbe. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov oz. opusti opozorilo iz prejšnjega stavka, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov, ki nastanejo tako njemu kot tudi The ocean of Love.

Potnik je dolžan upoštevati informacije o vizumih oz. vstopno izstopnih režimih, ki veljajo v drugih državah, o morebitnih posebnostih glede veljavnosti potnih listin v času vstopa v tujo državo in o zdravstvenih ter ostalih formalnostih, ki so potrebne za potovanje in bivanje v namembnem kraju potovanja. Potnikova potna listina mora ob njegovem vstopu v tujo državo veljati še najmanj 6 mesecev, pravočasno mora poskrbeti za pridobitev dovoljenj oz. soglasij tuje države za vstop, v kolikor so potrebna, prav tako mora pravočasno v celoti poskrbeti za izpolnjevanje obveznih zdravstvenih in ostalih pogojev za vstop v tujo državo.

Potnik naj bo pri izbiranju storitev, ki jih ponujajo hotelir oz. drugi ponudniki storitev na destinaciji, in ki niso vključene v pogodbi o potovanju, posebno skrben, da ga po njihovi izvedbi ne preseneti cena, kakovost ali čas zaključka storitve, zato naj si predhodno pridobi vse potrebne informacije pri ponudniku.

Smotrna je tudi zaščita pred piki insektov, dosledno tuširanje po uporabi bazenov, pazljivost pri intimnih stikih z lokalnim prebivalstvom…

Potniki naj se med potovanjem zaradi lastne varnosti zadržujejo v organizirani skupini, izogibajo naj se gibanju v manj nadzorovanih predelih mest, še posebej ponoči, posebno skrb naj posvečajo varovanju osebnih stvari (še zlasti dokumentov in plačilnih sredstev) pred tatvinami oz. podtikanji nedovoljenih substanc v prtljago, pazljivi naj bodo pri menjavi denarja (tudi pri vračilu ob nakupih), v javnih prevoznih sredstvih (žeparji) ter pri gibanju v naravi…

V primeru razglasitve posebnih varnostnih razmer v določeni državi ali regiji se je potnik dolžan dosledno držati navodil pristojnih oblastvenih organov.

Potnik se je ob nastopu potovanja dolžan izkazati s potovalnim dokumentom organizatorja – voucherjem. V kolikor potnik potovalnih dokumentov ne bi prejel 4 do 5 dni pred odhodom, je dolžan razloge za to nemudoma preveriti po elektronski pošti The Ocean of Love.

V kolikor potnik ne upošteva svojih obveznosti iz tega člena, odgovarja organizatorju za povzročeno škodo, organizator oz. pooblaščena agencija pa sta razbremenjena vsakršne odgovornosti za škodo, ki bi jo potnik lahko utrpel v takem primeru.

XI. UPORABA PODATKOV »
The Ocean of Love zbira, obdeluje in posreduje osebne podatke potnikov zaradi izvedbe pogodb o potovanju oz. rezervacij turističnih storitev ter za izvajanje potrebnih ukrepov pred sklenitvijo le-teh, vse v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta. V kolikor delujejo izvajalci turističnih storitev, kot so hotelirji, prevozniki, vodniki in podobno, ki jim je zaradi izvedbe potovanja potrebno posredovati potnikove osebne podatke, zunaj jurisdikcije EU, ravni njihovega varovanja, kot je zagotovljena po predpisih EU in njenih članic, ni mogoče zagotoviti. Enako velja glede podrobnosti iz potnikovih potnih listin oz. podatkov o zdravstvenih oz. medicinskih zadevah, ki jih potnik sporoči The Ocean of Love, in jih je treba posredovati zaradi izvedbe pogodb o potovanju oz. rezervacij turističnih storitev. Šteje, da je potnik, ki je sklenitelj pogodbe oz. naročnik rezervacije na poizvedbo, osebne podatke sopotnikov, ki jih navede ob sklepanju pogodbe oz. podaji naročila, pridobil z njihovim soglasjem in vedenjem o vsebini pogodbe oz. naročila, ki se nanašajo na njihove osebne podatke in je tem sopotnikom izključno odgovoren za posredovanje njihovih osebnih podatkov The Ocean of Love. Potnik s sklenitvijo pogodbe oz. z naročilom rezervacije na poizvedbo glede na zakoniti interes The Ocean of Love pristaja na uporabo The Ocean of Love posredovanih osebnih podatkov tudi za namene statistične obdelave, pošiljanja obvestil, povezanih s potovanjem, nadzora kvalitete in obveščanja o ponudbi The Ocean of Love, pri čemer sme The Ocan of Love za zadnje navedeni namen osebne podatke potnikov, kot so ime, priimek, naslov, elektronski naslov, telefonska številka posredovati zunanjemu izvajalcu, ki takšna obvestila o ponudbi personalizira oz. odpošlje. Če potnik obdelave podatkov iz tega odstavka ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje, lahko pa to svoje soglasje prekliče naknadno, prav tako lahko uveljavlja vse ostale mehanizme, ki mu jih za varovanje njegovih osebnih podatkov zagotavljajo splošni predpisi, kot so npr. pravica do dostopa do osebnih podatkov, njihovega popravka ali izbrisa, omejitve uporabe, prenosa k drugemu upravljavcu ter pravica do pritožbe pri državnem nadzornem organu.

V skladu z Mednarodnim sporazumom med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike prejema ministrstvo ZDA za domovinsko varnost (DHS) določene podatke o potovanjih in rezervacijah (PNR) o potnikih, ki letijo med Evropsko unijo in ZDA. DHS lahko te podatke uporablja predvsem v namen preprečevanja in boja proti terorizmu ter drugim resnim nadnacionalnim zločinom. Ti in drugi podatki se lahko uporabljajo za preverjanje s primerjanjem s seznamov potnikov, ki zbujajo skrb za varnost letalskega prometa. Ti podatki PNR se bodo hranili najmanj tri leta in pol in so lahko na voljo drugim organom. Podrobnejše podatke o ureditvah, vključno z ukrepi za varovanje osebnih podatkov, lahko dobite pri vašem letalskem prevozniku ali potovalni agenciji.

XII. REŠEVANJE PRITOŽB »

Če pride do nekvalitetne oz. nepopolne izvedbe pogodbeno dogovorjenih potovalnih storitev, lahko potnik zahteva znižanje cene dogovorjenega paketnega potovanja, če pa mu je zaradi tega nastala tudi škoda, ima tudi pravico do odškodnine.

Potnik ne more uspešno uveljaviti znižanja cene, v kolikor pri predstavniku oz. vodniku organizatorja v kraju samem neustreznosti storitve ne reklamira takoj oz. v kolikor pri reševanju zapleta ne ravna v skladu z načelom dobre vere in poštenja. V kolikor organizatorjev predstavnik oz. vodnik nista dosegljiva v razumnem času, je potnik dolžan pomanjkljivosti sporočiti na dežurno telefonsko številko agencije +386 70 482 397, na kateri je dosegljiva direktorica/lastnica agencije Tadeja Borštnar. Za odpravo manjših pomanjkljivosti storitve, ki ne vplivajo na pogodbeno ceno, naj se potnik obrne neposredno na ponudnika storitve (npr. hotelirja, prevoznika), v kolikor pa s tako svojo zahtevo ne bi bil uspešen, naj o tem nemudoma obvesti organizatorjevega predstavnika oz. vodnika. Potnik dokazuje reklamiranje v kraju samem z zapisnikom, ki ga sestavi z organizatorjevim predstavnikom oz. vodnikom, ter z materialnimi dokazi (fotografije in podobno), do katerih je v času bivanja lahko prišel brez posebnega napora.

Potnik lahko od organizatorja paketnega potovanja zahteva znižanje cene oz. povrnitev škode s pisnim zahtevkom v zakonsko določenem prekluzivnem roku, ki je 2 leti od zaključka potovanja. V kolikor potnik tak zahtevek naslovi na The Ocean of Love, ga ta, v kolikor ni sama organizirala njegovega potovanja, posreduje organizatorju.

Organizator odgovarja potniku za nastalo škodo največ do trikratnika cene pogodbeno dogovorjenih potovalnih storitev zanj; ta omejitev ne velja v primeru potnikove okvare zdravja ali smrti, za katero bi odgovarjal organizator. Če mednarodne konvencije, ki zavezujejo državo, v kateri ima sedež organizator potovanja, omejujejo obseg povrnitve škode ali pogoje, pod katerimi ponudnik posameznih potovalnih storitev, ki so del turističnega paketa, odgovarja za povrnitev škode, se je organizator upravičen sklicevati tudi na te omejitve.

The Ocean of Love ne priznava nobenega izvajalca IRPS kot pristojnega za reševanje morebitnega spora glede potnikovih zahtevkov v zvezi s potovanjem.

Potnikom je pri reševanju spora z The Ocean of Love v primeru spletne rezervacije lahko v pomoč tudi spletna platforma na naslovu:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show HYPERLINK “https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show HYPERLINK “https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false”& HYPERLINK “https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false”reload=false” HYPERLINK “https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false”& HYPERLINK “https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show HYPERLINK “https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false”& HYPERLINK “https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false”reload=false” HYPERLINK “https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false”reload=false.

XIII. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV »
V kolikor je posamezno določilo teh pogojev drugačno od določil v programu, objavljenem na spletni strani The Ocean of Love, veljajo določila tega programa.
Ti splošni pogoji veljajo od dne njihovega sprejetja in učinkujejo v vseh pogodbenih razmerjih, sklenjenih po njihovem sprejemu.
V kolikor ti pogoji potniku zagotavljajo ožji obseg pravic, kot mu gredo po predpisih, veljavnih na območju RS, se v primeru kogentnosti določil teh predpisov v morebitnih sporih uporabljajo določila teh predpisov.
XIV. SODNA PRISTOJNOST »
V primeru spora, ki ga potnik in The Ocean of Love ne bi mogla zgladiti mirnim potem, morebiti prizadeti potnik kot upnik izbere krajevno pristojno sodišče po svoji izbiri med sodiščem, na območju katerega ima sam prijavljeno stalno oz. začasno prebivališče, sodiščem, na območju katerega ima sedež The Ocen of Love, in sodiščem, na območju katerega je bila sklenjena pogodba. Morebiti prizadeta The Ocean of Love kot upnik pa izbere krajevno pristojno sodišče po svoji izbiri med sodiščem, na območju katerega ima potnik prijavljeno stalno oz. začasno prebivališče, sodiščem, na območju katerega ima sama sedež, in sodiščem, na območju katerega je bila sklenjena pogodba.

NE PREZRITE (sestavni del Splošnih pogojev)

1. KATEGORIZACIJA IN OPIS STORITEV »
Hoteli so označeni v skladu z uradno kategorizacijo v posameznih državah, veljavno v času oblikovanja ponudbe, na katero organizator nima nikakršnega vpliva, se pa pričakuje, da jo pravilno povzame, tudi če sam izrazi njihovo lastno oceno. Prav tako je pri tem potrebno upoštevati, da kriteriji kategorizacije v nekaterih turističnih destinacijah bistveno odstopajo od kriterijev, ki so uveljavljeni v Sloveniji oz. v večini zahodnoevropskih držav, zato se na teh destinacijah priporoča rezervacijo hotela višje kategorije (namesto 3* vsaj 4*). Prehrana, udobje, storitve in ostala ponudba, vključno s plažami in bazeni, so pod nadzorom lokalnih turističnih organizacij in nanje organizator potovanja nima vpliva. Standardi turističnih ponudb med izbranimi cilji oz. državami so različni in med seboj neprimerljivi. Tudi prehrana je prilagojena lokalnim navadam.

Pojav žuželk in insektov, ki v omejenem obsegu prehajajo skozi rege v stavbnem pohištvu ter odprtine, namenjene prezračevanju, je v objektih, še posebej tistih v naravnem okolju, povsem običajen in kot tak ne more biti predmet pritožbe. V kolikor zgornje pri gostih povzroča določeno nelagodje, se lahko obrnejo na recepcijo objekta, ki bo, v okviru svojih zmožnosti, poskusila zagotoviti zmanjšanje pojava ali zamenjavo sobe.

Posebej izpostavljamo, da večina ponujenih potovalnih storitev ni primerna za gibalno omejene osebe, zato naj potnik prodajalca natančno seznani s takšnimi omejitvami že v fazi seznanjanja s ponudbami

2. PRTLJAGA »
Potnik ima na letalskih prevozih pravico do brezplačnega prevoza prtljage pod pogoji, ki jih določa prevoznik in so razvidni iz vozovnice. Na čarterskih letih je to običajno en kos prtljage 15–20 kg. Vsak preseženi kilogram dovoljene teže oz. dodatni kos potnikove prtljage mora potnik doplačati po ceniku prevoznika. Otroci do 2. leta nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage. V izogib zapletom pri odhodu naj potnik, ki za doplačilo presežne prtljage ni poskrbel že ob nakupu letalske vozovnice, pristopi k letališkemu okencu vsaj eno ur prej, kot bi bilo sicer potrebno pristopiti.

Prevoz prtljage poteka na potnikov riziko. Organizator ne odgovarja za uničeno ali izgubljeno prtljago, kakor tudi ne za krajo prtljage in dragocenosti iz nastanitvenih objektov (sobe, apartmaji) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij…). V primeru izgubljene prtljage mora potnik na kraju samem sestaviti zapisnik s predstavnikom prevoznika in se ravnati po ustaljenih odredbah. Organizator lahko posreduje med potnikom in prevoznikom, vendar brez materialne obveznosti do kogarkoli.

Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu.

Ker so za izgubljeno prtljago pri letalskem prevozu določene pavšalne odškodnine, ki velikokrat ne dosegajo vrednosti izgubljene prtljage, se potnikom svetuje, da v prtljagi, ki jo na letališču oddajo, ne puščajo predmetov večje vrednosti.

V primeru zavrnitve vkrcanja, odpovedi leta ali velike zamude letalskega prevoza lahko potnik v skladu z Uredbo (ES) št. 261/2004 uveljavlja odškodnino od dejanskega letalskega prevoznika (bodisi preko spletne povezave letalskega prevoznika, bodisi preko katerega od specializiranih posrednikov) tudi takrat, ko je tak let sestavni del turističnega aranžmaja.

3. KRAJ POTOVANJA »
Kot kraj potovanja šteje kraj, v katerem se nahaja prenočitveni objekt, ki je predmet konkretne pogodbe o potovanju.
4. NASTANITEV, ŽELJE POTNIKOV »
V kolikor potnik pri rezervaciji ni doplačal sobe s posebnimi značilnostmi (pogled na morje, balkon, oprema, ločeni ležišči, lega – orientacija, določeno nadstropje…), bo sprejel nastanitev v eni od sob, ki so uradno registrirane za izdajanje gostom v dotičnem nastanitvenem objektu. Razdelitev sob je v izključni pristojnosti hotelirjev. Organizator potovanja nima pri tem nobenega vpliva, želje potnika lahko posreduje naprej, ne more pa zagotoviti, da bodo le-te tudi izpolnjene.

Po običajih se menjava sob vrši med 12. in 16. uro ter apartmajev med 14. in 16. uro. Tako je potrebno pri odhodu sobo oz. apartma zapustiti do 10. ure, saj je le-to potrebno pripraviti za nove goste. Za točne ure prevzema oz. zapustitve sobe veljajo predpisi vsakega posameznega nastanitvenega objekta.

5. FAKULTATIVNI IZLETI »
Fakultativne izlete in oglede na potovanju organizirajo lokalne agencije, ki jih ponujajo hotelirju zaradi popestritve njegove ponudbe. Organizator na izvedbo teh izletov nima nikakršnega vpliva in za pravilnost izvedbe takih izletov oz. ogledov ne prevzema odgovornosti, saj je njihova izvedba izven njegove sfere delovanja, četudi organizatorjevi predstavniki na določeni destinaciji potnike seznanijo s ponudbo teh izletov in jim pomagajo pri zagotovitvi njihove udeležbe na takih izletih ali ogledih.

Zaradi varovanja svojih pravic v primeru neustrezne izvedbe takšnega izleta ali ogleda se potnik obrača neposredno na izvajalca take storitve.

6. POTNIKOVA SPREMEMBA POGODBE ALI ODPOVED POTOVANJA »

otnik ima pravico zahtevati spremembo pogodbe (npr. sprememba imena, dodatne storitve, sprememba namestitve ipd.) po njeni sklenitvi, The Ocean of Love pa je dolžna preveriti v kolikor je to sploh mogoče. V primeru spremembe pogodbe na zahtevo potnika The Ocean of Love lahko zaračuna potniku administrativne stroške v višini 20 EUR za spremembo, v kolikor ni s temi splošnimi pogoji drugače določeno. V primeru, da s spremembo nastanejo dodatni stroški (npr. sprememba letalske vozovnice), pa The Ocean of Love zaračuna tudi povrnitev le-teh.

Potnik ima pravico do odpovedi potovanja, in sicer v poslovalnici, kjer se je prijavil, ali po elektronski pošti The Ocean of Love. V primeru, ko potnik odpove potovanje, ima The Ocean of Love pravico do povračila stroškov ki so odvisni od časa, ki je ostal do pričetka potovanja. V vsakem primeru The Ocean of Love zahteva povrnitev administrativnih stroškov rezervacije v višini 15 EUR. Če na programu ni drugače določeno, veljajo spodaj napisani odpovedni stroški:

– odpoved od 60 do 45 dni pred odhodom, 60% cene aranžmaja,
– odpoved od 44 do 30 dni pred odhodom, 80% cene aranžmaja,
– odpoved kasneje kot 29 dni pred odhodom, 100% cene aranžmaja.

Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi so le-ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja potovanja, torej ki jih The Ocean of Love narekujejo veljavni pogoji prodaje in/ali jih pogojujejo poslovni partnerji.

Ne glede na zgoraj določene stroške so stroški odpovedi lahko tudi drugačni, če tako piše v programu potovanja ali pogodbi.

Ob odpovedi potovanja pred odhodom mora potnik napisati pisno odpoved po elektronski pošti na naslov The Ocean of Love. V primeru, da The Ocean of Love ne prejme pisne odpovedi, se šteje, kot da potnik potovanja ni odpovedal.

Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje na svojo željo. Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno, ne v celoti. V kolikor potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe z The Ocean of Love, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. V tem primeru je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s tem povzročil. V primeru spremembe programa na lastno željo ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani The Oceanb of Love zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršnekoli odškodnine ali znižanja cene.

The Ocean of Love ima pravico tudi med potovanjem zahtevati od potnika, da prekine skupno pot s skupino, če sam ne skrbi za to, da sam osebno, njegove osebne listine in njegova prtljaga izpolnjujejo pogoje, ki so predpisani z obmejnimi, carinskimi, sanitarnimi, denarnimi in drugimi predpisi, ali če je očitno pod vplivom alkohola, drog ali drugih tovrstnih substanc ali če se neprimerno obnaša do ostalih sopotnikov in njegovo izločitev zahteva skupina. The Ocean of Love v tem primeru ravna po določilih o potnikovi odpovedi.

The Ocean of Love bo uveljavljala vso škodo, ki bi jo na poti oziroma med trajanjem izvajanja programa potnik povzročil s svojim neustreznim ravnanjem.

Višina stroškov odpovedi potovanja v primeru, da The Ocean of Love ni organizator potovanja, je določena s splošnimi pogoji ali drugim aktom organizatorja.

Stroški odpovedi v višini 100 % vrednosti aranžmaja se obračunajo tudi v primeru, če se potnik ne pojavi pravočasno na mestu odhoda ali v nastanitvenem objektu (no show), ali odpove aranžma oz. prekine potovanje že po njegovem začetku, končno pa tudi v primerih, ko je za njegovo potovanje kupljena vozovnica prevoznika ali katera koli druga storitev, ki dobavitelj zanjo obračunava 100 % stroške odpovedi ne glede na datum odpovedi.

V primeru odpovedi se v vrednost aranžmaja v nobenem primeru ne vštevajo prijavnina, strošek priprave ponudbe po meri in stroški zavarovanja odpovedi potovanja.

V Ljubljani, 20. 08. 2019

%d bloggers like this: